قوانین آزمون TEST DaF - آموزشگاه علامه سخن

قوانین آزمون TEST DaF

قوانین آزمون TEST DaF

دوره های المانی :

دوره آماده سازی آزمون TESTDAF

A1.1

A1.2

   

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

   

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

C1.1

C1.2

   

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد

28 جلسه 1.30 ساعته

روزهای زوج یا فرد