جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

برگزار شد

پنج شنبه

Jan 03

13/10/97

دی

برگزار شد

پنج شنبه

Jan 10

20/10/97

برگزار شد

پنج شنبه

Jan 17

27/10/97

برگزار شد

پنج شنبه

Jan 24

04/11/97

بهمن

برگزار شد

پنج شنبه

Feb 07

18/11/97

باز

پنج شنبه

Feb 21

02/12/97

اسفند

باز

پنج شنبه

Mar07

16/12/97