جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

تاریخ

Date

روز

ظرفیت موجود

تیر

97/04/07

28june

پنجشنبه

برگزار شد

97/04/14

05 july

پنجشنبه

برگزار شد

97/04/21

12 july

پنجشنبه

باز

مرداد

97/05/04

26 july

پنجشنبه

باز

97/05/18

09 August

پنجشنبه

باز

شهریور

97/06/01

23 August

پنجشنبه

باز

97/06/22

13 september

پنجشنبه

باز