جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

تاریخ

Date

روز

ظرفیت موجود

مهر

97/07/05

27 Sep

پنجشنبه

تکمیل

97/07/12

04 Oct

پنجشنبه

تکمیل

97/07/19

11Oct

پنجشنبه

تکمیل

آبان

97/08/10

01 Nov

پنجشنبه

تکمیل

97/08/24

15 Nov

پنجشنبه

تکمیل

آذر

97/09/01

22 Nov

پنجشنبه

تکمیل

97/09/22

13 Des

پنجشنبه

باز