جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی جی ارای

تاریخ

Date

روز

ظرفیت موجود

 

15/4/96

6 Jul

پنجشنبه

باز

 

22/4/96

13 Jul

پنجشنبه

تکمیل

 

5/5/96

27 Jul

پنجشنبه

باز

 

12/5/96

3 Aug

پنجشنبه

تکمیل

 

19/5/96

10 Agu

پنجشنبه

باز

 

26/5/96

17 Aug

پنجشنبه

باز

شهریور

2/6/96

24 Augl

پنجشنبه

تکمیل

9/6/96

31 Aug

پنجشنبه

باز

16/6/96

7 Sep

پنجشنبه

باز

23/6/96

14 Sep

پنجشنبه

باز

30/6/96

21 Sep

پنجشنبه

باز

مهر

6/7/96

28 Sep

پنجشنبه

باز

13/7/96

5 Oct

پنجشنبه

باز

20/7/96

12 Oct

پنجشنبه

باز

27/7/96

19 Oct

پنجشنبه

باز

آبان

4/8/96

26 Oct

پنجشنبه

باز

11/8/96

2 Nov

پنجشنبه

باز

25/8/96

16 Nov

پنجشنبه

باز

آذر

2/9/96

23 Nov

پنجشنبه

باز

9/9/96

30 Nov

پنجشنبه

باز

16/9/96

7 Dec

پنجشنبه

باز

23/9/96

14 Dec

پنجشنبه

باز

30/9/96

21 Dec

پنجشنبه

باز