جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

تاریخ

Date

روز

ظرفیت موجود

مهر

97/07/05

27 Sep

پنجشنبه

باز

97/07/12

04 Oct

پنجشنبه

باز

97/07/26

12 Oct

پنجشنبه

باز

آبان

97/08/10

01 Nov

پنجشنبه

باز

97/08/24

15 Nov

پنجشنبه

باز

آذر

97/09/01

22 Nov

پنجشنبه

باز

97/09/22

13 Des

پنجشنبه

باز