جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ساعت آزمون

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

ماه

ساعت 10

باز

چهار شنبه

26 June

05/04/98

تیر

ساعت 10

باز

چهار شنبه

03 July

12/04/98

ساعت 10

باز

چهار شنبه

10 July

19/04/98

ساعت 10

باز

چهار شنبه

17 July

26/04/98

         

ساعت 10

باز

چهار شنبه

24 July

02/05/98

مرداد

ساعت 10

باز

چهار شنبه

31 July

09/05/98