جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

توجه!     توجه!

تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.

 

 

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ساعت آزمون

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

ماه

ساعت 10

انجام شد

چهار شنبه

18 April

28/01/98

اردیبهشت

ساعت 10

انجام شد

چهار شنبه

24 April

04/02/98

ساعت 10

انجام شد

چهار شنبه

1 May

11/02/98

ساعت 10

انجام شد

چهار شنبه

8 May

18/02/98

ساعت 10

انجام شد

چهار شنبه

15 May

25/02/98

ساعت 10

باز

چهار شنبه

22 May

01/03/98

خرداد

ساعت 10

تکمیل

چهار شنبه

29 May

08/03/98

ساعت 10

باز

چهار شنبه

12 June

22/03/98