تغییر تاریخ آزمون - آموزشگاه علامه سخن

تغییر تاریخ آزمون

تغییر تاریخ آزمون

داوطلب گرامی

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20000 هزار تومان می باشد.

تغییر تاریخ تا ساعت 14 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون استرداد داده نمی شود.

دانلود فرم