تغییر تاریخ آزمون - آموزشگاه علامه سخن

تغییر تاریخ آزمون

تغییر تاریخ آزمون

داوطلب گرامی

تغییر تاریخ تا ساعت 14 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد.

هزینه تغییر تاریخ آزمون 15 هزار تومان می باشد.