جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

***

امتیاز ویژه :

 داوطلبانی که از طریق موسسه علامه سخن آزمون تافل رسمی را ثبت نام کنند شامل  30% تخفیف در آزمون آزمایشی می شوند.

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

باز

سه شنبه

Jan 01

11/10/97

دی

باز

سه شنبه

Jan 08

18/10/97

باز

دو شنبه

Jan 14

24/10/97

باز

سه شنبه

Jan 22

02/11/97

بهمن

باز

سه شنبه

Jan 29

09/11/97

باز

دو شنبه

Feb 04

15/11/97

باز

چهار شنبه

Feb 13

24/11/97

باز

سه شنبه

Feb 19

30/11/97

باز

سه شنبه

Feb 26

07/12/97

اسفند

باز

دو شنبه

Mar 04

13/12/97