جدول زمانبندی - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

***

امتیاز ویژه :

 داوطلبانی که از طریق موسسه علامه سخن آزمون تافل رسمی را ثبت نام کنند شامل  30% تخفیف در آزمون آزمایشی می شوند.

 

تاریخ های برگزاری آزمون های آزمایشی

ساعت آزمون

ظرفیت موجود

روز

Date

تاریخ

ماه

ساعت 10

تکمیل

دوشنبه

24June

03/04/98

تیر

ساعت 10

تکمیل

دوشنبه

1July

10/04/98

ساعت 10

تکمیل

دوشنبه

8July

17/04/98

ساعت 10

تکمیل

دوشنبه

15July

24/04/98

ساعت 10

تکمیل

دوشنبه

22July

31/04/98

ساعت 10

تکمیل

دوشنبه

July29

07/05/98

مرداد