خدمات آموزشی - آموزشگاه علامه سخن

خدمات آموزشی - آموزشگاه علامه سخن

تصحیح Writing توسط استاد Native

خدمات آموزشی: موسسه علامه سخن در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی خود راههای ویژه و متفاوتی را برای دانشجویان ایجاد کرده است: تصحیح Writing : چنانچه -          نمره Writing شما از…

تصحیح Speaking توسط استاد Native

خدمات آموزشی: موسسه علامه سخن در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی خود راههای ویژه و متفاوتی را برای دانشجویان ایجاد کرده است: تصحیح Speaking:   اگر   -          نمره Speaking شما…