داوطلب گرامی

می توانید تاریخ آزمون آزمایشی خود را تا ساعت 12 روز قبل از آزمون آزمایشی تغییر بدهید ، درصورت عدم حضوریا اقدام دیرتر برای  تغییر تاریخ وجه آزمون مسترد نمی گردد

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 40 هزار تومان می باشد

فرم در خواست تغییر تاریخ آزمون آزمایشی جی آر ای
    IR220550015585008872887001 : شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن شماره شبا
    Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون