داوطلب گرامی

تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد.

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 30هزار تومان می باشد.
    IR220550015585008872887001 : شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن شماره شبا
    Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون