داوطلب گرامی

 

 

تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد

 

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20000 هزار تومان می باشد
    IR220550015585008872887001 : شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن شماره شبا
    Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون