داوطلب گرامی

 

 

تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد

 

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20000 هزار تومان می باشد
شماره کارت شماره کارت 5656-9071-1211-6274 به نام سید داود خادم موسوی
Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون