داوطلب گرامی

تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد.

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 40000 هزار تومان می باشد
شماره کارت -8134-9647-2910-5022 به نام جنت ویلسون
Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون