داوطلب گرامی

تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد.

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 40000 هزار تومان می باشد
شماره کارت -5656-9071-1211-6274 به نام سید داوود خادم موسوی
Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون