داوطلب گرامی

تغییر تاریخ آزمون آزمایشی خود تا ساعت 12 روز قبل از آزمون آزمایشی امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون آزمایشی مسترد نمی گردد

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 40000 هزار تومان می باشد
    IR220550015585008872887001 : شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن شماره شبا
    Basic 400/000 R هزینه تغییر تاریخ آزمون