جدول زمانی و هزینه های کارگاه های جدید موسسه 

 

 

جدول هزینه های آزمون آزمایشی 

هزینه آزمون را واریز نمایید و در قسمت مربوطه بارگزاری نمایید

شماره کارت -5656-9071-1211-6274 به نام سید داوود خادم موسوی
Basic 1/300/000 R Extended 2/000/000 R Full 2/600/000 R هزینه آزمون