جدول هزینه های آزمون آزمایشی 

هزینه آزمون را واریز نمایید و در قسمت مربوطه بارگزاری نمایید

شماره کارت -8134-9647-2910-5022 به نام جنت ویلسون