جدول هزینه های آزمون آزمایشی 

هزینه آزمون را واریز نمایید و در قسمت مربوطه بارگزاری نمایید

    IR220550015585008872887001 : شماره کارت :5854-5608-1211-6274 بانک اقتصاد نوین – موسسه علامه سخن شماره شبا