داوطلب گرامی

تغییر تاریخ آزمون آزمایشی  فقط تا 48 ساعت قبل  از آزمون آزمایشی امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون آزمایشی مسترد نمی گردد

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 40000 هزار تومان می باشد