دوره های ویژه GRE iBT® Test

 

Allamehsokhan integrated course for the GRE®Test

 

 دوره ویژه فوق فشرده کلاس های GRE  در دو هفته

دوره فشرده GRE  یک ماهه

 

بیشتر در مورد GRE بخوانید:
از سال 1949 آزمون Test®GREیا Graduate Record Examination بعنوان شرط ورود به تحصیلات تکمیلی در آمریکا تعیین گردید.  این آزمون در ابتدا برای هر رشته ای جداگانه و اختصاصی طراحی شده بود. اما اکنون نسخه عمومی آن از سال 2011 بصورت اینترنتی بطور وسیعی از سوی اکثر دانشگاههای حتی غیر آمریکایی مورد درخواست است.

ثبت نام در دوره های GRE