تعیین سطح حضوری

این آزمون جهت تعیین سطح معلومات فعلی شما طراحی شده است. اولویت سوالات آزمون از سطح ابتدایی تا پیشرفته می باشد.
هدف از تعیین سطح، سنجش سطح زبانی متقاضیان ثبت نام و مشاوره آموزشی است که توسط مدیران آموزش و کارشناسان واحد انجام            می پذیرد. این سنجش سطح، برای دوره های مکالمه یک ساعت و نیم و برای دوره های تخصصی دو ساعت و نیم و به صورت کتبی یا کامپیوتر با تعیین وقت انجام می شود و یکی ازملزومات برای شرکت در دوره ها و ثبت نام در علامه سخن  به شمار می آید.

مدت اعتبار آزمون تعیین سطح 90 روز می باشد.

رزرو تعیین سطح