تغییر آدرس موسسه علامه سخن از میدان ونک به میدان آرژانتین از مهرماه 1401

از تاریخ 01/07/1401 موسسه علامه سخن از میدان ونک به میدان آرژانتین نقل مکان نموده است و آدرس جدید به شرح ذیل می باشد 

: آدرس جدید

میدان آرژانتین ، کوچه 19 ، پلاک 11، واحد همکف