پرسنل علامه سخن باشید

لطفا برای همکاری با علامه سخن رزومه خود را به آدرس  ایمیلی با موضوع جذب همکار به آدرس office@asmdi.ir ارسال نمایید.

قابل توجه متقاضیان همکاری 

به نیروی کار خانوم جهت کار دفتری و منشی با حقوق و بیمه و مزایای طبق قانون کار در شیفت ظهر ساعت 12-20 یا 15-20 نیازمندیم